Znajdujesz się w: Strona główna / STAtut
Lista subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Poznajemy Sołectwa 2

czytaj więcej

Poznajemy Sołectwa 2

Trąbinek, Nowieczek, Rusocin

czytaj więcej

Trąbinek, Nowieczek, Rusocin

Lubiatówko, Lubiatowo, Kotowo

czytaj więcej

Lubiatówko, Lubiatowo, Kotowo

Kurier Dolski nr 13/2017

czytaj więcej

Kurier Dolski nr 13/2017

Poznajemy Sołectwa 2

czytaj więcej

Poznajemy Sołectwa 2

Dzień Dziecka w Wieszczyczynie

czytaj więcej

Dzień Dziecka w Wieszczyczynie

Klekotki 2017

czytaj więcej

Klekotki 2017

Kurier Dolski nr 12/2017

czytaj więcej

Kurier Dolski nr 12/2017

INFO 24:

STAtut

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Dolsk, zwane dalej „Stowarzyszeniem", Działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

 

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 3.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Dolsk.

 

§ 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej oraz zlecanie realizacji określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

 

§ 5.

Stowarzyszenie może używać pieczęci, oznak oraz chorągwi zgodnie
z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

 

§ 6.

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i powołuje się je na czas nieokreślony.

 

 

Rozdział II

Cele i formy działania Stowarzyszenia

 

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracja społeczna, w tym w szczególności:

1.    Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.

2.    Budowanie świadomości obywatelskiej.

3.    Promowanie Gminy Dolsk i osiągnięć mieszkańców.

4.    Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego.

5.    Wspieranie niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki.

6.    Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich

7.    Kultywowanie tradycji kultury ludowej.

8.    Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej i informatycznej.

9.    Propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia wolnego od używek.

10. Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży,

11. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.

 

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.    Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.

2.    Organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów.

3.    Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów językowych.

4.    Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gminy.

5.    Organizowanie spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej.

6.    Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej
i edukacyjno-szkoleniowej.

7.    Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz Stowarzyszenia.

8.    Organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Stowarzyszenia.

9.    Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.    członków zwyczajnych,

2.    członków wspierających,

3.    członków honorowych,

 

§ 10.

1.    Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od narodowości oraz miejsca stałego zamieszkania pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

2.    Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

 

§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo:

1.     Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2.     Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

3.     Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4.     Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

5.     Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1.            Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2.            Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

3.            Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

4.            Dbania o mienie Stowarzyszenia.

 

§ 12.

Członek wspierający:

1.     Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.

2.     Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji. Do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna liczba głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.

3.     Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

4.     Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych
w podpisanej deklaracji.

 

§ 13.

Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego.


§ 14.

Członek honorowy.

1.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2.    Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3.    Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

4.    Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 


§ 15.

Ustanie przynależności do Stowarzyszenia następuje w przypadku:

1.    Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

2.    Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3.    Skreślenie z listy członków następuje uchwałą  Zarządu w razie zalegania przez członka Stowarzyszenia ze składkami ponad rok.

4.    Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

5.    Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

1.    Walne Zgromadzenie Członków.

2.    Zarząd.

3.    Komisja Rewizyjna.

 

§ 17.

Kadencja władz.

1.    Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.

 

§ 18.

1.    Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym
w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa
w § 32 ust.1 i 2.

3.    Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

 

§ 19.

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz
w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 20.

1.    Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.    Walne Zebranie może być:

a)    Zwyczajne

b)    Nadzwyczajne

3.    Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4.    Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a)    Z własnej inicjatywy.

b)    Na żądanie Komisji Rewizyjnej.

c)    Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6.    Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7.    Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

8.    W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1.    Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.

2.    Uchwalenie statutu i jego zmian.

3.    Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4.    Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5.    Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

6.    Ustalanie wysokości składek członkowskich.

7.    Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

8.    Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

9.    Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

10. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 22.

Zarząd Stowarzyszenia

1.    Zarząd składa się z od 3 do 7 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać dwóch wiceprezesów.

2.    Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie jednogłośnej uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

3.    Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.

4.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5.    Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa z jego własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z członków Zarządu lub wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 23.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.    Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.

2.    Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.

3.    Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

4.    Ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.

5.    Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.

6.    Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.

7.    Zwoływanie Walnego Zebrania.

8.    Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.

9.    Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

10. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

11. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

12. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.

13. Reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 24.

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 25.

1.    Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia
i jego Dyrektora.

2.    Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 26.

1.    Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób w tym przewodniczącego. zastępcy oraz sekretarza.

3.    Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa trzy lata.


§ 27.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.    Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2.    Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.

3.    Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

4.    Zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd                w terminie ustalonym statutem.

5.    Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.

6.    Wybór, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów lub z uchwały Komisji Rewizyjnej, podmiotu mającego przeprowadzić badanie rocznego sprawozdania finansowego stowarzyszenia.

7.    Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

§ 28.

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie jednogłośnej uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§ 29.

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem z winy umyślnej.

1.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia, ani też pozostawać w stosunku pokrewieństwa, spowinowacenia lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.

2.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3.    Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

4.    Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 30.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1.    Składki członkowskie.

2.    Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.

3.    Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym dochody z majątku Stowarzyszenia i dochody z kapitału jak odsetki, lokaty.

4.    Dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenie wykonywania zadań publicznych.

5.    Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

6.    Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 

§ 31.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Stowarzyszenia oraz członek Zarządu działający łącznie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 32.

1.    Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3.    Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 79 poz.855).

- logo_dlk2020_internet.jpg

Łukasz Czekała
Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – DLK 2020, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: 604 250 231, email: stowarzyszenie@dolsk.info.pl, http://www.facebook.pl/dlk2020
NIP: 7851797108, Regon: 302442655
VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Poznaniu nr KRS 0000400874, konto BGŻ S.A. 26 2030 0045 1110 0000 0367 9720
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI